I. A Szolgáltató

Weboldal: www.pandaegyetem.hu (a továbbiakban: „honlap”)

Üzemeltető:

Ratting Gergely ev. (a továbbiakban: “Szolgáltató”)
székhely: 7712 Dunaszekcső, Rév utca 25
adószáma: 67973130-1-22
adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: beszerzés alatt

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 16 év feletti természetes,
illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által
jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz
alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen”Szerződő
Felek vagy Felek”.
2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap
használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen
általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

III. A szolgáltatás tárgya, megrendelés

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a honlapon aktuálisan található könyv, szolgáltatások illetve
kapcsolódó termékek (a továbbiakban együttesen: „termék”).
A termék megrendelését kizárólag elektronikus úton lehetséges leadni. A Szolgáltató egyéb módon, így
különösen telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott megrendeléseket nem fogad el.
Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így
különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan
téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve az
akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk. Az
esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a
Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés:

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött.
A honlapon történő megrendelés esetén a megrendelt termékhez esetlegesen járó bónuszt a Szolgáltató
térítésmentesen bocsátja a megrendelő rendelkezésére. A termékhez járó bónuszt Szolgáltató bármikor
és bármilyen formában jogosult egyoldalúan – saját mérlegelése alapján – módosítani vagy akár
megszüntetni.
A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez
rendelkezésre bocsátani:
Személyes adatok: név (vezetéknév és keresztnév; e-mail cím;
Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám);
A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelés adatairól.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére csak futárszolgálattal
történő, készpénzes on-line fizetéses és utánvételes szállítás útján van lehetőség. Megrendelő
személyes vagy egyéb módon történő átvételi lehetőséget jelenleg nem biztosít. A termék megvásárlásról szóló ÁFÁ-s számlát Megrendelő elektronikusan vagy a termék mellé csomagolva kapja kézhez. Az árak forintban értendők, az Áfát tartalmazzák.
A rendeléseket a Szolgáltató a következő 2 munkanapon belül dolgozza fel, így
általában a rendeléstől számított 2-3 munkanapon belül kerül a termék a Megrendelő részére leszállításra.
Megrendelő a regisztrációkor megadott adatait a kiszállítás megkezdését megelőzően bármikor
módosíthatja.
A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra,
archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés
nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá.
A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a honlapon tartalmazza. A honlap és a termék téves
értelmezéséből eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. A Szolgáltató a tőle telhető
legnagyobb gondossággal kezeli a honlapon szereplő információkat, azonban azokban változás, elírás
mindezek ellenére előfordulhat. Az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató
felelősséget nem vállal.
A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a megrendelt terméket a
megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Amennyiben a megrendelt termék nem áll
rendelkezésre, a Szolgáltató erről haladéktalanul tájékoztatást küld a Megrendelő részére.

IV. Elállás, felelősség

Elállás:

Elektronikus termék esetén az elállás nem lehetséges.

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,
– olyan működési hibáért esetén, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára
belépjen, csatlakozzon vagy a megrendelését leadja, felelősséget nem vállal;
– megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező
meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

V. Jogi nyilatkozat

A Jobb jegyek 10 lépésbe: Hackeld meg az agyad című könyv Ratting Gergely kizárólagos szellemi terméke, mely szerzői jogi védelem alatt áll. Ratting Gergely előzetes írásbeli engedélye nélkül a
Jobb jegyek 10 lépésbe: Hackeld meg az agyad című könyv semmilyen formában nem használható fel (pl.: nyilvánosságra hozatal, terjesztés, másolás, többszörözés, stb.).
Egyebekben a honlap tartalma – eltérő hivatkozás hiányában – a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem
alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép,
hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a
másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy
részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan
közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt
adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a
Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. Mindazonáltal a Szolgáltató minden jogát fenntartja a
honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében. Tilos
a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap vagy akár annak egy részletének vagy bármely
alkotóelemének (pl.: termék, szolgáltatás) üzleti vagy egyéb célú átvétele, többszörözése, nyilvánosságra
hozatala, átdolgozása, terjesztése, másolása vagy egyéb módon történő felhasználása. A Szolgáltató – az
engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő – írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a
közvetlen szerző, azaz Ratting Gergely nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni.
A Szolgáltató továbbá minden jogát fenntartja a honlapon található valamennyi termék megjelenítése,
promótálása, terjesztése, illetve az esetlegesen kapcsolódó valamennyi szolgáltatás, valamint az általa
jogszerűen használt domain-nevek és/vagy másodlagos domainek vonatkozásában. Tilos a honlap
használatával, a termékek és/vagy szolgáltatások igénybevételével a forráskódok bármilyen módon történő
visszafejtése, visszafordítása, valamint a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon
történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel honlap vagy annak bármely része
módosítható.
A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi
törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és
gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül –
azonnal jogi úton fellépjen. Az előzőeken túlmenően a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a honlap
fentiekben történő jogsértő – Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül történő – használata,
felhasználása esetén – közjegyzői tanúsítás útján igazolt – jogszerűtlenül felhasznált (pl.: másolt,
többszörözött, nyilvánosságra hozott, stb.) oldalak vonatkozásában 250.000 Ft + ÁFA, azaz napi
kettőszáz-ötvenezer forint valamint az általános forgalmi adó összegű kötbért állapítson meg és követeljen
a jogsértővel szemben. Jogsértő a jogsértő magatartás tanúsításával – azaz a honlap egészének vagy egy
részének jogszerűtlen felhasználásával – kifejezetten – magára nézve kötelezően alkalmazandó módon –
elfogadja a jelen kötbér kikötési megállapodást. Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a
Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

VI. Egyéb rendelkezések

A cookie, hírlevél és DM, továbbá az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi
Nyilatkozat előírásai az irányadóak.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a termékről írt kritikus vagy egyéb véleményekért, amelyek minden
esetben az oldal látogatóinak álláspontját tükrözik. Mindazonáltal Szolgáltató jogosult a közízlést,
Szolgáltató üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények, kijelentések – saját mérlegelése alapján
történő – törlésére.
Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve
jelentheti be panaszát az ügyfélszolgálat munkatársainál munkanapokon 10:00-17:00 között:
– info@pandaegyetem.hu
– 8200 Veszprém, Egyetem utca 12
– +0630/395-5253
A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyek (fogyasztói jogvita) egyszerű, gyors, bíróságon kívüli
rendezése céljából békéltető testület eljárását kezdeményezheti.
A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon
történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
Hatályos: 2017. július 10. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.